Αντιπρόσωπος NLS

Πολιτική Ανοικτού Διαδικτύου

Η παρούσα πολιτική αφορά στις υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο που παρέχονται από την εταιρεία Nova M.A.E. (εφεξής «εταιρεία») υπό το εμπορικό σήμα «Nova» σε οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες και αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για τους κανόνες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας του δικτύου της καθώς και τις παραμέτρους ποιότητας που επηρεάζουν αυτές. Οι πρακτικές που ακολουθεί η εταιρεία και αποτυπώνονται στην παρούσα συμμορφώνονται με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, δηλαδή αντιμετωπίζουν την κίνηση στο διαδίκτυο ισότιμα, είναι αναλογικές, χωρίς διακρίσεις και δεν βασίζονται σε εμπορικά κριτήρια.

A) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γιατί η εταιρεία λαμβάνει μέτρα διαχείρισης κίνησης στο δίκτυό της;

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι συνδρομητές της απολαμβάνουν υπηρεσίες με την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Η εταιρεία εφαρμόζει εύλογα μέτρα διαχείρισης της κίνησης στο βαθμό και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ούτως ώστε να συμμορφώνεται με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να διασφαλίζει την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου της και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, να προλαμβάνει την εμφάνιση εμποδίων λόγω συμφόρησης του δικτύου της καθώς και να αμβλύνει τις επιπτώσεις από τυχόν εξαιρετική ή προσωρινή συμφόρηση του.

Ειδικότερα, η εταιρεία προκειμένου να συμμορφωθεί με την εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και τις αποφάσεις των Εθνικών Αρχών ή Δικαστηρίων, εφαρμόζει τα κάτωθι:

 • Δεν επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λίστα (black list) που συντάσσεται και επικαιροποιείται από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και αναρτάται στον οικείο ιστότοπο της Αρχής.
 • Δεν επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε ιστότοπους οι οποίοι διαπιστώνεται, δυνάμει σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) (Άρθρο 66ε Ν. 2121/1993) ή αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, ότι προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και συγγενικών δικαιωμάτων.

Επίσης, για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και ασφάλεια του δικτύου της η εταιρεία λαμβάνει τα κάτωθι μέτρα:

 • Infrastructure Protection: Απαγορεύει την πρόσβαση προς όλες τις IP διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται από την ίδια για την λειτουργία της.
 • Abuse Subscribers: Απαγορεύει προσωρινά την πρόσβαση προς συγκεκριμένα ports για τους συνδρομητές που πραγματοποιούν πολλαπλές αποστολές spam/phising mails και συνεχόμενα port scans ή amplifications attacks.
 • DDoS Protection: Aναδρομολογεί την κίνηση και απαγορεύει προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση από/προς συγκεκριμένα ports ή συγκεκριμένες IPs όταν διαπιστωθεί ότι αποτελούν πηγή η προορισμό επιθέσεων DDoS.
 • Network Border Security: Απαγορεύει την επικοινωνία από συγκεκριμένες IPs/ports/protocols προς τους συνδρομητές της για λόγους ασφαλείας.

Πέραν των ανωτέρω μέτρων τα οποία λαμβάνει η εταιρεία σε συμμόρφωση με την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών καθώς και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας του δικτύου της και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, εφαρμόζει επίσης διάφορες εύλογες πρακτικές διαχείρισης κίνησης, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 για το ανοικτό διαδίκτυο και τις οικείες αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Σε ποιες υπηρεσίες εφαρμόζονται τα μέτρα διαχείρισης κίνησης της εταιρείας; Με ποιόν τρόπο επηρεάζεται η χρήση των εν λόγω υπηρεσιών από την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης κίνησης από την εταιρεία;

 • Δρομολόγηση κίνησης: Αφορά στην κατανομή κίνησης σε κυκλώματα του εξωτερικού με σκοπό την βέλτιστη κατανομή κίνησης ή/και το μικρότερο χρόνο απόκρισης. Εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους χρήστες που δρομολογούν κίνηση από και προς το εξωτερικό. Η εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής ενδέχεται να επηρεάσει περιστασιακά τους χρόνους απόκρισης προς σημεία του εξωτερικού για τον ίδιο συνδρομητή λόγω διαφορετικής δρομολόγησης.
 • Προτεραιοποίηση κίνησης: Αφορά την κίνηση που δημιουργείται από την εσωτερική διαχείριση και την λειτουργία της δικτυακής υποδομής της εταιρείας. Δεδομένου ότι η εν λόγω κίνηση αποτελεί μικρό ποσοστό της συνολικής κίνησης του δικτύου της Nova M.A.E., η εφαρμοζόμενη πρακτική δεν έχει επίπτωση σε υπηρεσίες/εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές.
 • Φραγή (Blocking): Αφορά στην ενεργοποίηση του προτύπου DS-Lite σε μικρό αριθμό (τυχαίων) συνδρομητών Nova με σκοπό την εξοικονόμηση IPv4 διευθύνσεων και την μετάβαση στο νέο πρωτόκολλο IPv6. Με την χρήση του DS-Lite, πολλαπλοί συνδρομητές με τερματικό εξοπλισμό διαχείρισης Nova (managed CPE) μοιράζονται την ίδια IPv4 διεύθυνση (Carrier Grade NAT), και παράλληλα έχουν μοναδική IPv6 διεύθυνση. Αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι η φραγή των εισερχόμενων συνδέσεων στο CPE των εν λόγω συνδρομητών, εφόσον αυτές δεν έχουν ξεκινήσει από τους ίδιους. Η εν λόγω πρακτική εφαρμόζεται σε όλη την IPv4 κίνηση ενός συνδρομητή που έχει managed CPE από την Nova δεν έχει στατική IPv4 διεύθυνση και δεν χρησιμοποιεί port forwarding. Σημειωτέον, η IPv6 κίνηση των παραπάνω συνδρομητών δεν επηρεάζεται. Η τεχνική αυτή δεν έχει καμία επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Internet (throughput, jitter, delay, packet loss). Ενδεχομένως, να μην λειτουργούν υπηρεσίες που απαιτούν την χρήση εξυπηρετητή (π.χ. web server, game server) που φιλοξενείται στον χώρο του συνδρομητή. Ο συνδρομητής έχει πάντα την δυνατότητα να αιτηθεί από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας την απενεργοποίηση της τεχνικής DS-Lite στη σύνδεσή του.
 • Προτεραιοποίηση & Φραγή (blocking): Αφορά στην απομακρυσμένη διαχείριση των managed CPEs (τερματικών εξοπλισμών) των συνδρομητών με σκοπό την υποστήριξη τους και την χρήση της υπηρεσίας VoIP από συνδρομητές Nova με την αντίστοιχη υπηρεσία και το ανάλογο CPE. Εφαρμόζεται στην HTTP(S) κίνηση με προορισμό το CPE και την VoIP κίνηση μεταξύ CPE και VoIP gateway. Ως αποτέλεσμα αυτής ο συνδρομητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα tcp/udp ports που είναι δεσμευμένα για τις παραπάνω χρήσεις. Ο συνδρομητής μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας προκειμένου να ενημερωθεί για τα tcp/udp ports που μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει.
 • Τεχνική μετάδοσης πληροφορίας: Αφορά στην εφαρμογή DSL profile (fast/interleaved) ανάλογα το είδος της γραμμής και τις ανάγκες του συνδρομητή. Το interleaved χρησιμοποιείται από default για καλύτερη διόρθωση λαθών σε προβληματικές γραμμές εις βάρος του χρόνου απόκρισης. Το fast path χρησιμοποιείται ύστερα από αίτημα του συνδρομητή για καλύτερο χρόνο απόκρισης εις βάρος περισσότερων λαθών στην μετάδοση. Εφαρμόζεται σε όλες τις ADSL υπηρεσίες και σε όλους τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών. O συνδρομητής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την αλλαγή του DSL profile απευθυνόμενος στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας.

Όλες οι παραπάνω πρακτικές εφαρμόζονται στο δίκτυο της εταιρείας για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου και την καλύτερη δυνατή απόκριση του, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του και να περιοριστούν κατά το μέτρο του δυνατού φαινόμενα συμφόρησης κίνησης που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητά του.

Β) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ποιες παράμετροι καθορίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας;

Τέσσερις είναι οι βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών: η ταχύτητα μετάδοσης (ή ρυθμοαπόδοση (throughput), η καθυστέρηση (delay), η διακύμανση της καθυστέρησης (jitter) και το ποσοστό πακέτων που απορρίπτονται (packet loss).

1) Ρυθμοαπόδοση ή διεκπεραιωτική ικανότητα μετάδοσης δεδομένων (throughput): Ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μία συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη. Υψηλή ρυθμοαπόδοση είναι απαραίτητη για γρήγορο κατέβασμα δεδομένων και ιδιαίτερα για εφαρμογές που μεταφέρουν μεγάλο όγκο δεδομένων, όπως εφαρμογές διαμοίρασης αρχείων. Για απλούστευση χρησιμοποιείται εναλλακτικά ο όρος «ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων».

2) Καθυστέρηση (delay): Ο χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων. Μικρή καθυστέρηση είναι σημαντική για τη γρήγορη απόκριση εφαρμογών που περιλαμβάνουν επικοινωνία μεταξύ της συσκευής του χρήστη και ενός απομακρυσμένου εξυπηρετητή, όπως συμβαίνει κατά τη συνήθη περιήγηση στο Διαδίκτυο, αλλά και για διαδραστικές εφαρμογές (όπως διαδικτυακά παιχνίδια) ή για ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων (όπως VoIP).

3) Διακύμανση καθυστέρησης (delay variation ή jitter): Η διακύμανση ή μεταβλητότητα της από άκρο σε άκρο καθυστέρησης. Μικρή διακύμανση καθυστέρησης είναι πολύ σημαντική για διαδραστικές εφαρμογές (όπως διαδικτυακά παιχνίδια) και ζωντανή μετάδοση φωνής ή δεδομένων.

4) Ποσοστό απωλειών πακέτων (packet loss percentage): Το ποσοστό των μεταδιδόμενων πακέτων που δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Αν και οι περισσότερες εφαρμογές έχουν μηχανισμούς διόρθωσης σφαλμάτων, υψηλός ρυθμός λαθών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε διαδραστικές εφαρμογές και εφαρμογές συνεχούς ροής, και να αυξήσει γενικώς την καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, λόγω της ανάγκης επαναποστολής των δεδομένων.

Η εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ορθής χρήσης ή ανώτατα όρια όγκου δεδομένων;

H Nova M.A.E. προσφέρει απεριόριστη χρήση δεδομένων σε όλες της τις υπηρεσίες, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω δορυφορικού δικτύου (Satellite Broadband), για τις οποίες ισχύουν ανώτατα όρια χρήσης, τα οποία ο χρήστης εφόσον τα υπερβεί, θα διαπιστώσει υποβάθμιση της ταχύτητας του internet. Στις υπηρεσίες Satellite Broadband έως 20Mbps, ισχύει ανώτατο όριο χρήσης δεδομένων 10GB/μήνα (ή 20GB/μήνα εφόσον έχει επιλεχθεί & η πρόσθετη υπηρεσία «20GB & Απεριόριστη Νυχτερινή Χρήση») η οποία αφορά τόσο στο uploading όσο & στο downloading. Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω ορίου η ταχύτητα της σύνδεσης περιορίζεται προσωρινά στο ανώτατο όριο των 256kbps upload & 128kbps έως το τέλος του μηνιαίου κύκλου της υπηρεσίας ενώ στη συνέχεια η ταχύτητα επανέρχεται αυτόματα στο ανώτατο όριο των 20Mbps download & 6Mbps upload.» Εφόσον είστε χρήστης δορυφορικών υπηρεσιών και επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική ορθής χρήσης που ισχύει στις εν λόγω υπηρεσίες παρακαλούμε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://nova.gr/programmata/satellite και δείτε τι ισχύει στον τιμοκατάλογο του κάθε προϊόντος.

Υπάρχουν περιορισμοί στην χρήση του τερματικού εξοπλισμού;

Στο πλαίσιο εφαρμογής των αναφερόμενων στην ενότητα «Πρακτικές Διαχείρισης Κίνησης» εύλογων πρακτικών από την εταιρεία, δεν επιτρέπεται port forwarding: 1) σε CPEs με IPv4 διευθύνσεις όταν είναι ενεργοποιημένο το DS-Lite στο CPE του συνδρομητή, 2) σε managed CPEs στα ports 80, 443, 22, 23 λόγω εσωτερικής χρήσης από το CPE και στα ports 5060 (SIP), 7547 (TR-069), 51005 (TR-069) λόγω χρήσης τους από την εταιρεία.

Γ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένη υπηρεσία φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP). Επίσης η εταιρεία παρέχει σε εταιρικούς της πελάτες υπηρεσίες μέσω ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN). Η παροχή των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών (VoIP/VPN) δεν έχει καμία επίδραση στην ποιότητα σύνδεσης σας. Τα εγγυημένα επίπεδα ποιότητας για τις υπηρεσίες αυτές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Εξειδικευμένη Υπηρεσία

 

 

Πραγματικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που μπορεί να επιτευχθεί σε μία συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη

 

 

Χρόνος που απαιτείται για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων

 

 

Διακύμανση ή μεταβλητότητα της από άκρο σε άκρο καθυστέρησης

 

 

Ποσοστό των μεταδιδόμενων πακέτων που δεν φτάνουν στον προορισμό τους

 

 

VoIP

 

 

100 Kbps

 

 

<250ms

 

 

<0,5ms

 

 

<0,1%

 

VPN *  

*

 

 

*

 

 

*

 

* Εξαρτάται από την υπηρεσία που έχει επιλέξει ο εταιρικός πελάτης.

Δ) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γιατί είναι σημαντική η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και πως επηρεάζεται;

Η ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο μετριέται σε bits ανά δευτερόλεπτο (bps) και σε πολλαπλάσια αυτών (π.χ. Mbps, Gbps). Όσο περισσότερα είναι τα Mbps τόσο ταχύτερη θα είναι η σύνδεσή σας. Η ταχύτητα σύνδεσης που λαμβάνετε στη συσκευή σας μπορεί να διαφοροποιείται εξαιτίας πολλών παραγόντων. Παράγοντες όπως ο αριθμός των συσκευών που συνδέονται ταυτόχρονα είτε ασύρματα είτε ενσύρματα στο CPE, εάν χρησιμοποιείται ενσύρματη ή ασύρματη (wi-fi) σύνδεση, εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο (π.χ. update εφαρμογών & λειτουργικών), επηρεάζουν την απόδοση της υπηρεσίας που αντιλαμβάνεστε.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε συνήθεις δραστηριότητες, όπως να κατεβάσετε μουσική, ταινίες, να παρακολουθήσετε ζωντανά τη μετάδοση κάποιου γεγονότος (π.χ. αθλητικού) ή και να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήσεις, χρειάζεστε μια αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται κάποιες δραστηριότητες στο διαδίκτυο καθώς και ενδεικτικά η ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης για να πραγματοποιήσετε κάθε μια από αυτές.

Δραστηριότητα Ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο
Περιήγηση στο διαδίκτυο 1 Mbps (download)
HD video streaming 5 Mbps (download)
Ultra HD video streaming 25 Mbps (download)
Voice over IP 256 Kbps (download and upload)
Real time online gaming 1-3 Mbps (download) and 0,1-1 Mbps (upload)
Βιντεοκλήση 1 Mbps (download and upload)

Με ποιον τρόπο γίνεται η εκτίμηση των ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο;

Κάθε Συνδρομητής υπηρεσίας πρόσβασης στο διαδίκτυο δικαιούται να ενημερωθεί από την εταιρεία για την εκτιμώμενη ελάχιστη, μέγιστη και συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης του στο Διαδίκτυο.

Για την εκτίμηση των παραπάνω τιμών λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

 • Η υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση του συνδρομητή
 • Η ιεραρχική δομή συγκέντρωσης των συνδρομητών
 • Η επιβάρυνση λόγω πρωτοκόλλου (protocol overhead) της υπηρεσίας
 • Η συμφόρηση του δικτύου που πιθανώς επηρεάζει την ταχύτητα σύνδεσης

Η ιεραρχική δομή συγκέντρωσης των συνδρομητών περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα συγκέντρωσης:

 • Ομάδα από KV (μόνο για τις υπηρεσίες πρόσβασης στον τοπικό βρόχο)
 • Αστικό Κέντρο (Α/Κ)
 • Νομός
 • Επικράτεια

Ο υπολογισμός της επιβάρυνσης λόγω πρωτοκόλλου (protocol overhead) περιλαμβάνει όλα τα εκείνα τα πρωτόκολλα που μεσολαβούν από το επίπεδο του DSL μέχρι το επίπεδο του IP. Ενδεικτικά PPP, PPPoE/A, ATM, Ethernet, κλπ.

Η συμφόρηση δικτύου προκύπτει από μετρήσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία.

Για τον υπολογισμό των ταχυτήτων λαμβάνονται μετρήσεις της ταχύτητας συγχρονισμού των συνδρομητών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γίνεται επεξεργασία ανάλογα την υπηρεσία, την ιεραρχική δομή συγκέντρωσης των συνδρομητών και την στατιστική επάρκεια των μετρήσεων .

Για την αποφυγή σφαλμάτων, από τους παραπάνω υπολογισμούς εξαιρούνται οι τιμές που είναι εκτός των ορίων της τεχνολογίας ή/και αποστέλλονται από εσφαλμένη παραμετροποίηση του εξοπλισμού του παρόχου πρόσβασης. Επίσης οι συνδέσεις για τις οποίες καταγράφονται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέτρησης μηδενικές τιμές ή δεν κατέστη δυνατή η λήψη μέτρησης, εξαιρούνται από την περαιτέρω επεξεργασία και δεν συνυπολογίζονται στο δείγμα μέτρησης ταχύτητας.

Για κάθε μία από τις ομαδοποιήσεις, υπολογίζεται το 5ο, 95ο και 50ο εκατοστημόριο και στη συνέχεια με βάση τις εν λόγω τιμές καθορίζεται η ελάχιστη, η μέγιστη και η συνήθως διαθέσιμη ταχύτητα ζώνης αντίστοιχα. Οι τελικές τιμές (για το επίπεδο δικτύου) προκύπτουν από αυτές τις τιμές αφαιρώντας την επιβάρυνση λόγω πρωτοκόλλου (protocol overhead) και λαμβάνοντας υπόψη τον αντίστοιχο δείκτη συμφόρησης δικτύου.

Πως επιτυγχάνεται η διαφημιζόμενη ταχύτητα πρόσβασης;

Η διαφημιζόμενη ταχύτητα επιτυγχάνεται υπό τις παρακάτω βέλτιστες συνθήκες σύνδεσης:

 • Η απόσταση του Συνδρομητή από το Αστικό Κέντρο ή την Υπαίθρια Καμπίνα στην οποία ανήκει είναι πολύ μικρή (<100μ).
 • Όλες οι καλωδιώσεις από το Αστικό Κέντρο ή την Υπαίθρια Καμπίνα στην οποία ανήκει ο Συνδρομητής μέχρι την οικία του αλλά και οι καλωδιώσεις στο χώρο του συνδρομητή δεν παρουσιάζουν ελάττωμα.
 • ο τερματικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής και η παραμετροποίηση αυτού είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία για την παροχή της υπηρεσίας που λαμβάνει από αυτή.
 • Το δίκτυο πρόσβασης στην περιοχή του συνδρομητή δεν παρουσιάζει συμφόρηση ή δεν υπάρχει αυξημένος αριθμός συνδρομητών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία σύνδεσης στο διαδίκτυο παρέχεται μέσω τεχνολογίας FTTH (Fiber To The Home – Οπτική Ίνα στον Χώρο του Πελάτη), η πραγματική ταχύτητα ταυτίζεται με την ονομαστική ταχύτητα του προγράμματος.

Τι δικαιώματα έχει ο Συνδρομητής;

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις (δηλαδή αποκλίσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε χειρότερη απόδοση) μεταξύ της μετρούμενης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ελάχιστης ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής της υπηρεσίας ο Συνδρομητής δικαιούται αποζημίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους παροχής της υπηρεσίας, εφόσον επιβεβαιωθεί από την εταιρεία η συνεχής ή επαναλαμβανόμενη απόκλιση από την εκτιμώμενη ελάχιστη ταχύτητα, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση αυτή δεν οφείλεται σε βλάβη της γραμμής, η οποία δύναται να αποκατασταθεί από την εταιρεία.

Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει o Συνδρομητής;

Εφόσον ο Συνδρομητής διαπιστώσει συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής απόδοσης της ποιότητας σύνδεσης στο Διαδίκτυο και της εκτίμησης της ελάχιστης ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους της Σύμβασής του, τότε δύναται να υποβάλει παράπονο ή καταγγελία στην εταιρεία, η οποία οφείλει να την διερευνήσει, διεξάγοντας μετρήσεις στη σύνδεση του συνδρομητή, μέσω του μετρητικού εργαλείου που έχει αναπτύξει για τον σκοπό αυτό.

Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση των τιμών των ταχυτήτων γίνεται μέσω μετρητικού εργαλείου (speedtest), το οποίο πραγματοποιεί αρχικούς ελέγχους για να διαπιστώσει εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος μέσω WiFi ή Ethernet και ακολούθως ελέγχει τους διαθέσιμους πόρους στον Η/Υ του χρήστη καθώς επίσης και στον μετρητικό server. Ανιχνεύει αν υπάρχουν εφαρμογές που καταναλώνουν κίνηση στον Η/Υ του χρήστη, πραγματοποιεί μέτρηση της ταχύτητας ανόδου και καθόδου μέσω μεταφοράς αρχείων και ελέγχει τον χρόνο απόκρισης (latency). Διευκρινίζεται ότι η εφαρμογή δεν παρακολουθεί την κίνηση και τις εφαρμογές των χρηστών της σύνδεσης για άλλους σκοπούς, πέρα από τον έλεγχο και την επιβεβαίωση του παραπόνου ή καταγγελίας του Συνδρομητή. Επίσης δεν συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση και τις εφαρμογές των χρηστών της σύνδεσης, πέρα από τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Nova M.A.E. δικαιούται, σύμφωνα με την νομοθεσία, να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας πολιτικής, ενημερώνοντας προσηκόντως το Συνδρομητή. Η ενημέρωση των Συνδρομητών για την τροποποίηση του περιεχομένου της εν λόγω πολιτικής πραγματοποιείται σωρευτικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου λογαριασμού, ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει το έντυπο λογαριασμού, ή στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και δια του τρόπου με τον οποίο γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση λογαριασμού ηλεκτρονικά.

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2022