Αντιπρόσωπος NLS

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία -ATG DIGITAL IKE. 

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Εταιρείας μας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων τόσο των εποπτικών αρχών όσο και των πελατών της Εταιρείας, σχετικά με θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ;έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO). Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της ATG DIGITAL IKE.  και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»)

1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή λογίζεται ως «επεξεργασία» Προσωπικών Δεδομένων.

2. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία γέννησης, ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου),
 • στοιχεία για την τηλεπικοινωνιακή ή/και ραδιοτηλεοπτική σας υπηρεσία (τηλεφωνικός αριθμός σύνδεσης, διεύθυνση εγκατάστασης της σύνδεσης, λογαριασμό προηγούμενου παρόχου, λογαριασμό ή βεβαίωση ηλεκτροδότησης, στοιχεία τηλεθέασης),
 • πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, e-mail)

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Κύριος σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η ομαλή εκτέλεση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης και η παροχή, υποστήριξη & εξυπηρέτηση των σχετικών τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνει ειδικότερα τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • την ενεργοποίηση, προσωρινή ή οριστική διακοπή των αιτούμενων υπηρεσιών,
 • την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης & βλαβοληψίας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την διαχείριση των εισπράξεων / πληρωμών μεταξύ της Εταιρείας και εσάς, την διενέργεια ενεργειών πιστωτικού ελέγχου & επιβεβαίωσης λογιστικού υπολοίπου,
 • την εξώδικη ή δικαστική ενημέρωσή σας για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, τη διαχείριση της ενημέρωσής σας 
 • την διαχείριση καταγγελιών & παραπόνων σχετικών με τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες,
 • την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αιτημάτων σας,
 • την εξέλιξη των προγραμμάτων και υπηρεσιών της Εταιρείας μέσα από την αξιολόγηση των τεχνικών αναφορών για το πρόγραμμα και την διαμόρφωσή του βάσει των επιλογών σας
 • την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Επιπροσθέτως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται προκειμένου η Εταιρεία μας να συμμορφώνεται με τις νομικές και ρυθμιστικές της υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών, της προστασίας του καταναλωτή, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται για την σύμφωνη με το νόμο ανταπόκριση της Εταιρείας μας σε νόμιμα αιτήματα χορήγησης στοιχείων των αρμοδίων δημόσιων εποπτικών αρχών.

Τέλος η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προστασία της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας μας, της διασφάλισης του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών, της ασφάλειας της επεξεργασίας και της διασφάλισης εν γένει των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας.

4. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, σύμφωνα με:

 • τους όρους εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και για την τηλεόραση,
 • τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας μας.

5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Εταιρεία μας καθώς και συνδεδεμένες εταιρείες στο βαθμό που απαιτείται για την παροχή συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών.
 • Το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας μας και συνδεδεμένων εταιρειών αυτής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό καθήκον εχεμύθειας.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας και κάθε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος εκτελεί επεξεργασία αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας μας στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης σύμβασης με αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας μαζί σας και ειδικότερα:

– Εκτυπωτικές Εταιρείες για την εκτύπωση των λογαριασμών.

– Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, για την εξόφληση των λογαριασμών.

– Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και εξυπηρέτησης των πελατών.

– Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού και του εξοπλισμού του Δικτύου μας.

– Οι πάροχοι με τους οποίους έχουν διασυνδεθεί τα δίκτυά μας για την εξυπηρέτηση της κίνησής σας και της τηλεθέασης.

– Εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνών αγοράς (ενδεικτικά Focus Bari), διαφημιστικές, προώθησης πωλήσεων μέσω τηλεφωνικών κέντρων.

 • Οι αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές καθώς και οι Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές, όπως ενδεικτικά η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

6. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες/υπεργολάβοι μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, και ανά περίπτωση ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.

7. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η Εταιρεία μας δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες αυτές τις κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

8. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Η Εταιρεία μας, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας της συμβατικής μας σχέσης. Τα δεδομένα κίνησης και χρέωσης των υπηρεσιών σας (αναλυτική κίνηση λογαριασμών) τηρούνται για 12 μήνες από την πραγματοποίηση της επικοινωνίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, τα υπόλοιπα δεδομένα σας τηρούνται κατ’ ελάχιστον για 14 μήνες για τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και 5 έτη για τη συνδρομητική τηλεόραση, με επιφύλαξη για επιμέρους προβλεπόμενες προθεσμίες από την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά για σκοπούς διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, τα δεδομένα τηρούνται τουλάχιστον για 5 έτη για τυχόν έγερση αστικών αξιώσεων ή θέματα υπό εκκαθάριση) ως προς την τήρηση αυτών μέχρι την οριστική εκκαθάριση των υποθέσεών σας ή για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον το ορίζει ο νόμος ή είναι ανάλογο με το σκοπό επεξεργασίας.

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας τηρούνται επιπροσθέτως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών μετά την λήξη της συμβατικής σχέσης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ με σκοπό την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Μετά το πέρας των ορισθέντων χρονικών ορίων διατήρησης, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης.

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου) στο πλαίσιο της τηρούμενης Πολιτικής Ασφάλειας & Διασφάλισης Απορρήτου της Εταιρείας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο από την ίδια την Εταιρεία ή σε συμμόρφωση με νεώτερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

10. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H ATG DIGITAL IKE. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας τόσο από τις Αιτήσεις μας που περιλαμβάνουν αναλυτικά και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών αλλά και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να συμβουλεύεστε από την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου μας  τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

 • την ταυτότητα μας,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας.
 • έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

 • έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

11. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail. 

12. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

13. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης σας δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

14. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

15. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε (έγκαιρη) απάντηση ή εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Εταιρείας μας, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600 contact@dpa.gr).

16. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Τελευταία ενημέρωσή της έγινε στις 07/06/2022.